Website nầy gồm những mối liên kết với các websites được vận hành bởi các cơ quan khác với tổ hợp luật sư Nguyen & Luu, LLP. Những mối liên kết nầy được cung cấp cho tiện nghi của quí bạn đọc. Tổ hợp luật sư Nguyen & Luu, LLP không điều hành những websites nầy và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Sự nối kết với các websites ấy cũng không ngụ ý bất kỳ sự xác nhận nào của nội dung hay hiệp hội với các cơ quan đó. Nếu có mối liên kết nào bị trở ngại và nếu quí bạn đọc muốn xem những mối liên kết bổ sung xin gửi một điện thư tới info@nguyenluu.com.


INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS)

   - Lấy Hồ Sơ Thuế (Tax Return Transcript)

U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (BỘ AN NINH NỘI ĐỊA HOA KỲ)

   - U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS)
           + Theo Dõi Hồ Sơ
           + Lịch Trình Giải Quyết Hồ Sơ
           + Khai Báo Đổi Địa Chỉ
           + Kiếu Nại Hồ Sơ
           + Đóng Tiền Thẻ Xanh
   - U.S. Customs and Border Protection (CBP)
   - U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)
 

U.S. DEPARTMENT OF STATE (BỘ NGOẠI GIAO)
   - Consular Electronic Application Center (CEAC)
   - Liên Lạc NVC (Ask NVC)
 

U.S. DEPARTMENT OF LABOR (BỘ LAO ĐỘNG HOA KỲ)

 

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE (BỘ TƯ PHÁP HOA KỲ)

 

SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION (SỞ AN NINH XÃ HỘI HOA KỲ)
   - Social Security Statement

 
TÒA ÁN LIÊN BANG HOA KỲ 


U.S.P.S.